ປູນສາບອິດມວນເບົາ ກາເສືອ ແພັດຕີນຳ

ສອບຖາມລາຄາພິເສດ ຕິດຕໍ່ຝ່າຍຂາຍ ສັນຕິພາບ