ກ໋ອກນ້ໍາແລະຝັກບັວ

ກ໋ອກອ່າງລ້າງໜ້າ COTTO CT1034A HM