ໂຄງສ້າງ ວັດສະດຸຫຼັກ

ແຜ່ນຊີເມນບອດ DURA 12MMx120x240

ໂຄງສ້າງ ວັດສະດຸຫຼັກ

ແຜ່ນຊີເມນບອດ DURA 16MMx120x240

ໂຄງສ້າງ ວັດສະດຸຫຼັກ

ແຜ່ນຊີເມນບອດ DURA 8MMx120x240

ອຸປະກອນຕິດຕັ້ງຫຼັງຄາ

ແຜ່ນປິດຮອຍຕໍ່ DURA 10CMx300CM

ໂຄງສ້າງ ວັດສະດຸຫຼັກ

ແຜ່ນລຽບ DURA 12MMx120x240 52.2KG ຝາແລະພື້ນ

ໂຄງສ້າງ ວັດສະດຸຫຼັກ

ແຜ່ນລຽບ DURA 20MMx120x240 87KG ຝາແລະພື້ນ

ໂຄງສ້າງ ວັດສະດຸຫຼັກ

ແຜ່ນລຽບ DURA 3.2MMx60x240 7KG ຝາແລະເພດານ