ໂຄງສ້າງ ວັດສະດຸຫຼັກ

ໄມ້ລະແນງ SHERA 8MMx10x300 ສີທຳມະຊາດ