ການຈັດສົ່ງແລະການປ່ຽນ/ຄືນສິນຄ້າ

Shipping & Delivery (ເງື່ອນໄຂການບໍລິການຈັດສົ່ງໃຫ້ຟຣີ)
ເງື່ອນໄຂການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ

1.  ບໍລິສັດຮັບຈັດສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ລູກຄ້າໂດຍຄິດຄ່າຂົນສົ່ງຕາມໄລຍະທາງຂົນສົ່ງຈິງເລີ່ມຕົ້ນຈາກບໍລິສັດຈົນເຖີງໜ້າງານ/ໜ້າເຮືອນຂອງລູກຄ້າໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າຖ້ຽວກັບ

2.  ຊື້ຄົບ 10000 ບາດຂື້ນໄປ ສົ່ງຟຣີ 10 ກິໂລແມັດ ແລະ ກິໂລແມັດທີ 11 ຄິດກິໂລແມັດລະ 20 ບາດ

3.  ຄູປອງສ່ວນຫຼຸດຄ່າຂົນສົ່ງສາມາດນຳມາໃຊ້ຄ່າຂົນສົ່ງໄດ້ 1 ທ່ຽວຕໍ່ 1 ໃບເທົ່ານັນ ແລະບໍ່ສາມາດທ້ອນ ຫຼື ແລກເປັນເງີນສົດໄດ້

4.  ສິນຄ້າທີສົ່ງຕົງຈາກໂຮງງານຜະລິດຈະມີເງື່ອນໄຂຈັດສົ່ງທີຕ່າງອອກໄປແລ້ວແຕ່ກໍລະນີທີຕົກລົງກັນ

5.  ການຈັດສົ່ງນີເປັນການຈັດສົ່ງທີສົ່ງເຖີງໜ້າເຮືອນ/ໜ້າງານ ບໍ່ລວມຄ່າບໍລິການຈັດເກັບ ແລະເປັນບໍລິເວນທີ່ລົດຂົນສົ່ງສາມາດເຂົາໄດ້ໂດຍສະດວກ

6.  ຫາກໄລຍະທາງຈັດສົ່ງບໍ່ຖືກກັບທີແຈ້ງໃວ້ກັບບໍລິສັດ ທາງບໍລິສັດຂໍເກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດສົ່ງເພີ່ມປາຍທາງ

7.  ບໍລິສັດຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ ທີເກີດຂື້ນຫຼັງຈາກລູກຄ້າໄດ້ລົງຊື່ກວດຮັບສິນຄ້າຮ່ວມພະນັກງານຈັດສົ່ງແລ້ວ

8.  ກ່ອນລົງຊື່ຮັບສິນຄ້າຄວນຮ່ວມທົດສອບ, ກວດສອບສະພາບ ແລະ ຈຳນວນສິນຄ້າຮ່ວມພະນັກງານຈັດສົ່ງທຸກຄັ້ງ

9.  ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂໃນການຈັດສົ່ງໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ້ວງໜ້າ

Return & Refund (ເງື່ອນໄຂການປ່ຽນ / ຄືນສິນຄ້າ)
ເງື່ອນໄຂການປ່ຽນ/ຄືນສິນຄ້າ

1.  ການປ່ຽນ/ຄືນສິນຄ້າ ລູກຄ້າຈະຕ້ອງແຈ້ງປັນຫາພາຍໃນ 30 ມື້

2.  ລູກຄ້າຕ້ອງນຳໃບບິນມາໃນການປຽນຄືນສິນຄ້າ

3.  ລູກຄ້າຕ້ອງແຈ້ງປັນຫາການປ່ຽນ/ສົ່ງຄືນສິນຄ້າທຸກກໍລະນີ ທີຝ່າຍຮັບຄືນສິນຄ້າທີເຄົາເຕີປະຊາສຳພັນຂອງທຸກສາຂາກ່ອນທຸກຄັ້ງ

4.  ສິນຄ້ານັນຈະຕ້ອງບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍ ບຸບບ້ຽວຈາກການກະທຳຂອງລູກຄ້າ.

5.  ສິນຄ້ານັນຈະຕ້ອງບໍ່ຜ່ານການໃຊ້ງານ ແລະ ພ້ອມກ່ອງບັນຈຸ ຫຼື ຫີບຫໍ່ໃນສະພາບທີ່ສົມບູນໃບຮັບ      ປະກັນ, ຄູ່ມື ແລະ ອຸປະກອນຕໍ່ພ່ວງຂອງສິນຄ້າ.

6.  ສິນຄ້ານັນຕ້ອງຢູພາຍໃຕ້ເງືອນໄຂທີຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າກຳນົດໃວ້

7.  ຄ່າຫີບຫໍພິເສດ, ຄ່າຕິດຕັງ ແລະ ຄ່າທຳນຽມບໍລິການອືນໆ ບໍສາມາດຂໍຄືນໄດ້

8.  ສິນຄ້າທີໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ເງືອນໄຂການຈັດລາຍການເຊັນ: ຂອງແຖມ, ສິນຄ້າແລກຮັບ, ສິນຄ້ແລກຊື ແລະ ອືນໆ ຈະຕ້ອງສົງຄືນພ້ອມສິນຄ້າຫຼັກ

9.  ບໍລິສັດ ຂໍສະຫງວນສິດພິຈາລະນາຄືນຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການໂດຍບໍ່ສາມາດຄືນເປັນເງິນສົດໃນທຸກກໍລະນີ

ສິນຄ້າທີ່ບໍ່ສາມາດຮັບຄືນໄດ້

1.  ກຸ່ມສິນຄ້າພາບ ແລະ ສຽງ ເຊັນ: ໂທລະທັດ, ເຄື່ອງສຽງ, ເຄື່ອງຫຼີ້ນ CD, DVD, Blu-Ray ເປັນຕົ້ນ

2.  ກຸ່ມສິນຄ້າສັ່ງພິເສດ / ສັ່ງຜະລິດ

3.  ກຸ່ມສິນຄ້າ Clearance ລາຄາພິເສດ

4.  ສິນຄ້າທີ່ມີໄລຍະເວລາຈຳກັດໃນການໃຊ້ງານ

5.  ສິນຄ້າອັນມີເຫດຈາກສິນຄ້າທີສັ່ງຊື້ບໍ່ເຂົ້າກັບລົດສະນິຍົມສ່ວນຕົວຂອງລູກຄ້າ

6.  ສິນຄ້າແບ່ງຂາຍບໍ່ສາມາດຮັບຄືນໄດ້

7.  ບໍ່ຮັບປ່ຽນ/ຄືນ ກໍລະນີສິນຄ້າທີ່ໃຊ້ງານແລ້ວ ຫຼື ກໍລະນີລູກຄ້າຕ້ອງການປ່ຽນໂດຍບໍ່ແມ່ນສາເຫດຈາກບັນຫາຜະລິດຕະພັນ