ເຄື່ອງເຣ້ດນ້ຳອຸ່ນ

ເຄື່ອງທຳນ້ຳອຸ່ນ ALPHA X3 4500W

ເຄື່ອງເຣ້ດນ້ຳອຸ່ນ

ເຄື່ອງທຳນ້ຳອຸ່ນ HITACHI HES45VDS

ເຄື່ອງເຣ້ດນ້ຳອຸ່ນ

ເຄື່ອງທຳນ້ຳອຸ່ນ MEX COCO 3C (MRB)

ເຄື່ອງເຣ້ດນ້ຳອຸ່ນ

ເຄື່ອງທຳນ້ຳອຸ່ນ PANASONIC DH-4JL1 4500W