ໂຄງສ້າງ ວັດສະດຸຫຼັກ

ແຜ່ນ CONWOOD BOARD ECP 1.1MMx60x120

ໂຄງສ້າງ ວັດສະດຸຫຼັກ

ແຜ່ນ VIVABOARD 10MMx120x240 37.5KG/ແຜ່ນ

ໂຄງສ້າງ ວັດສະດຸຫຼັກ

ແຜ່ນ VIVABOARD 10MMx120x3M

ໂຄງສ້າງ ວັດສະດຸຫຼັກ

ແຜ່ນ VIVABOARD 12MMx120x240 45KG/ແຜ່ນ

ໂຄງສ້າງ ວັດສະດຸຫຼັກ

ແຜ່ນ VIVABOARD 16MMx120x240 60KG/ແຜ່ນ

ໂຄງສ້າງ ວັດສະດຸຫຼັກ

ແຜ່ນ VIVABOARD 20MMx120x240 75KG/ແຜ່ນ

ໂຄງສ້າງ ວັດສະດຸຫຼັກ

ແຜ່ນ VIVABOARD 24MMx120x240 90KG/ແຜ່ນ

ໂຄງສ້າງ ວັດສະດຸຫຼັກ

ແຜ່ນ VIVABOARD 8MMx120x240 30KG/ແຜ່ນ

ໂຄງສ້າງ ວັດສະດຸຫຼັກ

ແຜ່ນ VIVABOARD HD 10MMx120x240 42 KG/ແຜ່ນ

ໂຄງສ້າງ ວັດສະດຸຫຼັກ

ແຜ່ນ VIVABOARD HD 12MMx120x240 50KG/ແຜ່ນ

ໂຄງສ້າງ ວັດສະດຸຫຼັກ

ແຜ່ນຊີເມນບອດ DURA 12MMx120x240