ເງື່ອນໄຂການບໍລິການ

ການຕິດຕັ້ງ
ຂໍ້ກຳນົດໃນການຕິດຕັງ

1.  ກໍລະນີຕິດຕັງກັບ ບ໊ອກແກ້ວ, ແວ່ນ, ໂລຫະ, ເຟີນີເຈີໄມ້ ແລະ ຫີນສະນິດຕ່າງໆ ຈະຄິດຄ່າບໍລິການເພິມຕາມຕາຕະລາງລາຄາອຸ      ປະກອນທີໃຊ້ນອກເໜືອມາດຕະຖານກຳນົດ.

2.  ກໍລະນີເຈາະຝາສາບລຽບ ບໍລິສັດ ດຳເນີນການໃນການເຈາະຝາໃນຕຳແໜ່ງທີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດຕັງ ( ບໍຮ່ວມງານກັບຝາສີ )

3.  ການປະຕິບັດງານຕ້ອງມີພືນທີພຽງຂະໜາດ 2-3 ຕາແມັດ ແລະ ມີຄວາມສູງຈາກພືນເຖີງໂຕເຄືອງບໍເກີນ 3 ແມັດ

4.  ກໍລະນິຄວາມສູງຈາກພືນເຖີງຕົວເຄືອງ 3 ແມັດ ຂືນໄປລູກຄ້າຕ້ອງກຽມນັງຮ້ານໃນການຕິດຕັງ.

5.  ກໍລະນີຕິດຕັງບໍໄດ້ເພາະລູກຄ້າບໍໄດ້ກຽມພືນທີ ຫຼື ບໍໄດ້ແຈ້ງເລືອນກ່ອນວັນນັດໝາຍລ້ວງໜ້າ 2 ມື ທາງ ບໍລິສັດ ຂໍຄິດຄ່າເດີນ      ທາງ 300 ບາດ/ຄັງ.

ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ຕິດຕັ້ງ
ຂໍ້ກຳນົດອຸປະກອນຕິດຕັງ

1.  ການເດີນສາຍໄຟ ແລະ ທໍຕ່າງໆ ຈະເປັນການເດີນລອຍ.

2.  ອຸປະກອນມາດຕະຖານການຕິດຕັງ ບໍລິສັດ ໃຫ້ໃນສ່ວນທີໃຊ້ຕາມຄວາມຈິງເທົານັນ.

3.  ບໍລິສັດ ຂໍສະຫງວນສິດການສົງມອບອຸປະກອນທີບໍໄດ້ໃຊ້ ແລະ ບໍສາມາດແລກເປັນເງິນ ຫຼື ສ່ວນຫຼຸດ.

4.  ກໍລະນີອຸປະກອນສ່ວນເກີນ, ລູກຄ້າຊືມາເອງຄິດຄ່າແຮງ 50% ຂອງລາຄາອຸປະກອນນັນໆ.

ການຮັບປະກັນການຕິດຕັ້ງ
ການຮັບປະກັນການຕິດຕັ້ງ

1.  ຮັບປະກັນຫຼັງງານຕິດຕັງ 60 ມື ແລະ ຮັບຜິດຊອບຄວາມເສຍຫາຍທີເກີດຈາກການບໍລິການຕົວຈິງແຕ່ບໍເກີນສອງເທົາຂອງຄ່າບໍລິການ.

2.  ຂໍສະຫງວນສີດສິນຄ້າທີຕິດຕັງແລ້ວບໍຮັບປຽນ ຫຼື ຄືນ.

3.  ກໍລະນີລູກຄ້າໃຫ້ຍ້າຍຈຸດຕິດຕັງ ຫຼື ຕິດຕັງເຄືອງເກົາຈະຄິດຄ່າແຮງຕາມຕາຕະລາງຄ່າບໍລິການ.

4.  ບໍລິສັດ ຈະບໍຮັບຜິດຊອບຕໍຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ ທັງສິນທີເກີດຈາກການທີ:

ລູກຄ້າວ່າຈ້າງບຸກຄົນພາຍນອກໃຫ້ທຳການຕິດຕັງ ຫຼື ແກ້ໄຂງານຕິດຕັງຂອງ ບໍລິສັດ.

ລູກຄ້າວ່າຈ້າງ ຫຼື ໃຊ້ຊ່າງຕິດຕັງຂອງ ບໍລິສັດ ເຮັດວຽກນອກເໜືອຈາກລາຍການທີລະບຸໃວ້ໃນໃບແຈ້ງງານໂດຍບໍຜ່ານ ບໍລິສັດ.

ຂອບເຂດການບໍລິການ
ຂອບເຂດການບໍລິການ

1.  ຟຣີ 10 ກິໂລແມັດ ທຳອິດນັບຈາກສາຂາ

2.  ຕັ້ງແຕ່ກິໂລແມັດທີ 11 ຈະຄິດໄລ່ກິໂລແມັດລະ 20 ບາດ